Lektionsmaterial åk 4-6

Publicerad 5 december, 2012
Nu är lektionsmaterialet för årskurs 4-6 klart för användning. Det återfinns under fliken lektionsmaterial och kan användas fritt av er som ingår i projektet.
Dela

Lektionsmaterialet är skrivet för lärare i årskurs 4-6 på grundskolan. Materialet ska ses som ett inspirationsmaterial i syfte att öka kunskapen om arbetsmarknaden hos eleverna, i första hand genom att tydliggöra kopplingen mellan arbetsliv och skola. Detta för att eleverna ska bli bättre rustade för framtida studie- och yrkesval. Det är upp till den enskilde läraren att använda materialet utifrån sin professionella roll och kunskap om elevernas behov. Materialet är uppdelat på fyra teman:
1. Jobben söker dig
2. Vilka utbildningar leder till jobb
3. Jobben och omvärlden
4. Söka jobb
Varje tema innehåller tre lektioner, som i sin tur innehåller två aktiviteter. Lektionerna är byggda utifrån att varje tema börjar på en allmän och övergripande nivå för att sedan specificeras eftersom. Det är viktigt att alla lärare på skolan pratar ihop sig om hur arbetsmarknadskunskap skall användas på skolan och det kan vara en idé att i respektive årskurs fokusera på olika infallsvinklar på arbetsmarknaden. I utformningen av lektionsmaterialet har hänsyn tagits till Läroplan för grundskolan (2011), som adresserar till hela skolans ansvar för studie- och yrkesvägledning. Detta material kan ses som en del i det arbetet.