Om Arbetsmarknadskunskap

Arbetsmarknadskunskap är en satsning från arbetsgivare för att minska glappet mellan arbetsmarknaden och skolan. Idén är helt enkelt att sätta arbetsmarknaden på schemat
Dela

När vi i Västerås startade projektet YOU (Yrkesorientering för unga) blev det tydligt att glappet mellan ungdomarna och den kompetens som efterfrågas av arbetsgivarna har vuxit. Hos arbetsgivarna börjar kompetens- och arbetskraftsbristen bli akut. Samtidigt upplever ungdomarna ett växande utanförskap där ingångsjobb saknas.
Vi tror att glappet mellan ungdomarna och jobben minskar om det pratas mer arbetsmarknad med barn, ungdomar och deras föräldrar i skolan. Och vi tror att arbetsgivare från privata och offentliga verksamheter är bäst på att göra det - tillsammans med lärare, studie- och yrkesvägledare och skolledare. Därför jobbar Arbetsmarknadskunskap som en länk mellan arbetsgivare och skola.

I satsningen erbjuds lektionsmedverkan och Arbetsmarknadskunskap till regionens elever från årskurs sju till sista året på gymnasiet. Samtidigt bjuder vi in deras  föräldrar till föräldramöten där vi tillsammans med skolan pratar Arbetsmarknadskunskap. Det är ju vid köksbordet som de viktigaste frågorna avgörs. Vi erbjuder även inspirationsföreläsningar för lärare på skolorna vi besöker.

Det här är Arbetsmarknadskunskap

  • Vi introducerar Arbetsmarknadskunskap för elever i en 60 minuter lång inspirationslektion, anpassad efter elevernas ålder
  • Det finns en strukturerad fortsättning med lektionsmaterial som innehåller 24 aktiviteter där elever rustas för utbildningsvägar och arbetsliv som lärare och SYV får del av
  • Tillsammans med skolan bjuder vi in föräldrar till föräldramöten, eller utgör en del av ett föräldramöte
  • Vi finns behjälpliga för arbetsmarknadsdagar och ger input tillsammans med arbetsgivare
  • Vi erbjuder inspirationsföreläsningar för lärare på skolan för att inspirera till att integrera Arbetsmarknadskunskap i undervisningen och presentera exempel på övningar som kan användas för att få en tydligare arbetslivsanknytning i fler skolämnen
  • Projektets hemsida arbetsmarknadskunskap.se utvecklas till en sida där både pedagoger och elever kan möta arbetsmarknaden som den är
  • Näringslivet kopplas tydligare till skolan och representanter från Arbetsmarknadskunskaps aktörer bjuds att följa med på lektioner

Vår metodik

Vi jobbar med en metodik där vi interagerar med eleverna och låter de själva få resonera och reflektera kring sin framtid. Vi ställer utmanande frågor för att ställa deras resonemang på sin spets och omkullkasta förutfattade meningar om olika yrkesval. Vi ger dem också verktyg för att ta sig till ett framtida jobb. Vårt syfte med lektionerna är inte att ge alla svar utan att väcka tankar och dela med oss av verktyg för att ungdomarna ska kunna göra väl underbyggda val inför framtida utbildningar och jobb.

Från start till framtid

Arbetsmarknadskunskap startade 2011 i Västmanland och har sedan dess även startats upp som ett franschisekoncept i Sörmland, Örebro län, Falun-Borlängeregionen och Örnsköldsvik. Under 2016 startar vi även upp i ett antal kommuner i Skåne.

Arbetsmarknadskunskap började som ett projekt för att minska glappet mellan ungdomarna och jobben och på lång sikt tillgodose de lokala arbetsgivarnas behov av kompetens. 2015 gjorde vi en satsning på branschfördjupade föreläsningar där vi lyfter branscher som är i särskilt stort behov av kompetens, nu och i framtiden. I nuläget erbjuder vi två olika branschfördjupade föreläsningar, en med tema Energi- och teknik där vi lyfter den tekniska branschen och yrken som ingenjörer, med energi som exempel. Vi erbjuder även en föreläsning med tema Vård där vi vill visa på bredden av yrken inom vården och vilka otroliga utvecklingsmöjligheter som finns inom branschen.

Intresserad av konceptet?

Arbetsmarknadskunskap är ett uppskattat koncept och vi gör löpande förstudier i nya regioner runt om i landet. Konceptet bygger på att näringsliv och kommuner samarbetar inom satsningen. Att aktörer från privata och offentliga arbetsgivare samt kommuner i regionerna stödjer konceptet är en förutsättning för att kunna starta upp. Om intresse finns kan en förstudie genomföras i regionen. Då kommer vi från Arbetsmarknadskunskap/Jobba i Västerås och genomför lektioner, lärarinspirationer och föräldramöten i er region. Vi träffar också politiker och representanter från näringslivet för att presentera konceptet. Under alla tillfällen under förstudien genomförs enkäter som underlag för en eventuell uppstart. För mer information om hur en förstudie går till, kontakta oss enligt nedan.

Kontakta oss för mer information